Regulamentul Cabanei Dochia

În luna mai a anului 1932, la Iaşi, vedea lumina tiparului primul ghid turistic modern al masivului Ceahlău, intitulat ,,Călăuza Ceahlăului”. Acesta a fost conceput şi alcătuit de către Societatea de Gimnastică, Sport şi Muzică din Iaşi, asociație cu un rol fundamental în popularizarea sportului şi turismului în regiunea Moldovei, în primele trei decenii ale secolului XX, şi mai cu seamă  în dezvoltarea turismului şi infrastructurii turistice din masivul Ceahlău. Cu eforturi extraordinare, această societate reuşise să ridice cabana Dochia (între anii 1912 -1914), apoi să o refacă (după primul război mondial), iar ulterior, să marcheze traseele turistice din Ceahlău (1931 – 1932).

Pînă la acea dată, nu existase nici o descriere completă a Ceahlăului, din toate punctele de vedere. Acum, în cuprinsul acestui ghid, se găseau de toate: descriere topografică însoțită de schiță topo, geologia masivului, vegetație, faună, trasee turistice descrise în amănunt (11 la număr), mijloace de acces în regiune, cazare, călăuze şi chiar şi regulamentul cabanei Dochia.

Redau mai jos acest regulament pentru a reflecta claritatea în gîndire din perioada interbelică cu privire la turismul montan,  în totală opoziție cu ce se întimplă în zilele noastre.

,,Regulamentul Cabanei Dochia

1. Adăpostul ,,Dochia” este la dispoziția tuturor excursioniştilor, pentru a se odihni şi adăposti ziua şi noaptea.

2. Taxa de găzduire percepută pentru fiecare persoană este:

a) 20 (două zeci) lei pentru adăpostire în timpul nopței

b) 10 (zece) lei pentru utilizarea adăpostului numai în timpul zilei

3. Se vor bucura de o reducere de 50% din taxele dela art.2 următorii:

a) Membrii Soc. de Gimnastică, Sport şi Muzică din Iaşi.

b) Membrii Societăților Turistice din România.

c) Studenții universităților, politehnicilor şi academiilor superioare de tot felul din țara noastră.

d) Elevii şcolilor secundare şi primare din țară.

Această reducere se va acorda membrilor cari fac dovadă că au plătit cotizația pe anul în curs la societățile din cari fac parte.

Pentru studenți şi elevi numai pe baza prezentărei carnetelor de identitate cu viza pe anul în curs. Se va nota numerile cărților de identitate sau de membrii.

4. Persoanele ce vor vizita cabana sunt rugate să semneze în registrul pentru vizitatori, arătând totodată şi observațiunile ce au de făcut asupra modului cum au fost găzduiți.

5. Taxele se vor achita cu anticipație. În caz contrar intendentul poate refuza adăpostirea.

6. Este interzis a face orice fel de înscrieri pe mobilier sau pe pereții cabanei.

7. Nimeni nu are dreptul să se folosească de adăpost mai mult de trei zile consecutive, afară de persoanele ocupate cu cercetări ştiințifice şi aceasta dacă nu vor impedeca pe alți excursionişti, plătind taxele prevăzute la art. 2.

8. Vizitatorii sunt obligați a păstra curățenia localului şi a nu face nici un fel de sgomot peste ora 10 seara. Toți acei ce nu respectă aceste condițiuni vor fi evacuați, numele lor înscris într-un registru special şi nu vor mai avea drept la adăpost în cabană.

9. Prețurile alimentelor furnizate de intendent vor fi afişate.”

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s